Cổng thông tin nghiên cứu Đại học Văn Lang

Các công trình nghiên cứu của Đại học Văn Lang!

Đại học Văn Lang thực hiện các nghiên cứu theo tiêu chuẩn Quốc Tế. Tài trợ nghiên cứu, danh hiệu và giải thưởng được trao cho các nhà nghiên cứu của trường là một dấu hiệu cho thấy sự tôn trọng rộng rãi trong cộng đồng khoa học trong và ngoài nước.

Giới thiệu về nhiêm vụ của hệ thống mong muốn truyền tải đến cho mọi người vào truy cập.


Các đơn vị, tổ chức hợp tác trong và ngoài nước.


    Dự án mới

    Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo mảng xanh đứng trong các công trình kiến trúc

    Vũ Thị QuyềnKS. Lữ Hoàng KhangThS. Trương Mai HồngKTS. Lê Hoài Vũ Khoa Công Nghệ

    01/02/2020 → 30/09/2021

    Thể loại: Đề tài cấp trường