Influence of entrepreneur competencies on profitability and employee satisfaction

Tiến sĩVũ Minh Hiếu

Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

This study shed light on the impact of entrepreneurs' competencies on profitability and employee satisfaction. We used surveys conducted on 200 micro firms operating in Ghana. We used both descriptive and regression to analyse the link between entrepreneur competencies, employee satisfaction and profitability. The data from 150 participants suggest that entrepreneur competencies have a positive and significant effect on profitability. Additional, entrepreneur competencies have a positive and significant impact on employee satisfaction. Our findings clarify the role entrepreneur competencies play in enhancing profitability and employee satisfaction in the emerging market context. Drawing on resource-based view, the paper addresses the 'human element' in entrepreneurship, thus enriching entrepreneurship debate, especially in Ghana. Entrepreneurs have better understanding of the importance of competencies on their firm profitability and employee satisfaction. The authors concluded that entrepreneurs need robust competencies that can foster superior profitability and boost employee satisfaction level.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
09 Thg3 2021
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
International Journal of Management and Enterprise Development
Ấn phẩm số
20(1)

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.