Employee's Psychological Capital, Burnout, and Quality of Work-life in Vietnamese Enterprises: Moderating Effects of Individual and Organiztional Characteristics

Thạc sĩNguyễn Hồng MaiVu Minh Ngo

Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

Drawing from Positive Organisational Behaviour theory, this research studies the interrelationships of psychological capital, burnout, and quality of work-life with the highlighted moderation of organisational and personal characteristics. The proposed research model on these interrelationships is verified with a sample of 302 employees in both Vietnamese public and private enterprises and the structural equation modeling (SEM) techniques. The results suggest that psychological capital is positively related to the quality of work-life and is negatively related to employees’ burnout. In contrast, burnout is negatively related to the quality of work-life. These results suggest the mediating effects of burnout in the relationship between psychological capital and quality of work-life. Additionally, findings show that organisational ownership characteristics moderate the impacts of psychological capital on burnout and those of burnout on employees’ quality of work-life as well. However, the moderating effects of demographic characteristics (age and gender) are insignificant. These findings provide several implications for managers

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
04 Thg6 2021
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Asian Academy of Management Journal
Ấn phẩm số
Vol. 26 No. 1
Loại tạp chí
Danh mục Scopus
Mã ISSN
1823-4992
Trang
89-112
Chất lượng
Q4

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.